گوشت قرقاول

گوشت قرقاول ازجمله گوشت های مقوی و جایگزین بسیار مناسب برای گوشت مرغ می باشد .